El Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM participarà al Congrés RIAO/OPTILAS 2013

Els treballs que han estat acceptats com a presentació oral i gràfica a aquest Congrés referent en el camp de l’òptica són les següents recerques: Optimization of Digitization Procedures in Cultural Heritage Presevation, així com Digital Imatge Quality Measurements by Objective and Subjective Methods from a Series of Parametrically Degrades Images.

El primer treball ha estat realitzat per la professora del CITM Bea Martínez amb la col·laboració dels professors Carles Mitjà (CITM) i Jaume Escofet del Departament d’Òptica i Optometria de la UPC. El document ordena i resumeix les diferents mesures, ajustatges i procediments que cal tenir en compte en la digitalització de patrimoni històric i cultural, especialment pel que fa a la digitalització d’originals fotogràfics en suport de vidre, flexible o paper.

El segon treball és el TFG de l’alumna del Grau en Fotografia i Creació Digital Aura Tachó, tractant-se en aquest cas del primer TFG proposat per l’IQL que ha assolit un grau d’interès i qualitat suficient com per ser presentat en un congrés internacional. A més de l’Aura, hi han col·laborat els professors Carles Mitjà, director del TFG, i Bea Martínez del CITM, així com Jaume Escofet del Departament d’Òptica i Optometria i Miquel Ralló del Departament de Matemàtica Aplicada III, ambdòs de la UPC. Aquest treball relaciona les mesures objectives de la qualitat d’imatge amb la mesura psico-física de la percepció de qualitat dels observadors de les imatges.

Laboratori de Qualitat de la Imatge

El Laboratori de Qualitat de la Imatge (LQI) es va crear l’any 2003, davant la necessitat d’establir estàndards de mesura i mètodes fiables d’avaluació arran de la implantació definitiva de la imatge digital. Aquest centre de recerca i desenvolupament de projectes produeix eines per caracteritzar i calibrar el rendiment de les eines digitals, i defineix protocols de treball específics i estàndards per a la mesura de la qualitat.. El professorat vinculat al Laboratori de Qualitat de la Imatge ha presentat, a més a més, més de 15 treballs i comunicacions de recerca en congressos nacionals i internacionals.