Un treball de recerca desenvolupat al Laboratori de Qualitat de la Imatge del CITM es presenta al congrés IS&T/SPIE Electronic Imaging de San Francisco

La producció d’imatges per ser visualitzades en pantalla ha augmentat de forma molt significativa en detriment de les impreses sobre qualsevol suport físic. La imatge digital ha suposat una revolució en multitud d’àrees de coneixement i el rendiment dels instruments en que les imatges són visionades és avui en dia un factor cada vegada més important per avaluar-ne la qualitat d’aquestes i prendre’n decisions de caire professional que van més enllà de la pròpia anàlisi de la imatge. Un exemple d’aquesta utilitat de la visualització d’imatges en pantalles és la diagnosi clínica, de la que en depenen decisions importants. Un dels paràmetres més importants per determinar-ne el rendiment és la funció de transferència de la modulació (MTF), amb la qual s’aconsegueix analitzar la resposta a la freqüència espacial de les imatges que si visionen i determinar, a la fi, factors tan importants com la idoneïtat d’escollir un o altre equipament. En concret, el que s’ha realitzat durant el treball “LCD displays performance comparison by MTF measurement using the white noise stimulus method” és comparar les MTF de diferents pantalles LCD mesurant-ne la MTF amb el mètode del patró de punts aleatoris, sobre les dues direccions vertical i horitzontal, així com l’anàlisi de l’estructura dels seus píxels. El resultats de la investigació seran presentats per Carles Mitjà a un dels més prestigiosos congressos mundials sobre qualitat de la imatge, sistemes d’imatge 3D i processament d’imatge, l’IS&T/SPIE Electronic Imaging Congress, que tindrà lloc a San Francisco (EUA) entre els dies 24 al 27 de gener de 2011.