El CITM ha estat avaluat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

El procés d’avaluació va consistir en el següent: en una primera fase es van recollir les dades bàsiques del CITM, un cop superada aquesta fase es va crear una comissió interna encarregada d’elaborar un auto-informe. Aquesta comissió va estar formada per representants de la comunitat del CITM (direcció, professorat, personal d’administració i representants dels estudiants de les dues titulacions), finalment, a la tercera fase del procés, un comitè extern d’avaluació designat per AQU Catalunya i format per professors d’altres centres universitaris, representants del món empresarial relacionat amb el nostre sector, estudiants d’altres facultats i personal de l’AQU, va visitar el CITM durant els dies 22 i 23 de gener i a més de veure les instal·lacions del centre, va realitzar entrevistes i reunions amb els col·lectius que composen el centre: equip directiu, professorat, personal d’administració, estudiants, graduats i delegat de la UPC al CITM.
El resultat d’aquesta avaluació ha estat molt favorable en tots els aspectes. Una còpia de l’informe definitiu es pot consultar en el campus virtual del centre.
En el CITM i amb la col·laboració de tots els col·lectius implicats, continuem treballant per a consolidar el nostre funcionament com a centre universitari d’excel·lència.